Skip to main content
I. A pályázó
II. Pályázati Program
III. Nyilatkozat

Alulírott, nyilatkozom, hogy a pályázatban általam megadott adatok, információk teljes körűek, valódiak és hitelesek.
Tudomásul veszem, hogy kizárólag ezen pályázatban megjelölt cél, a BI által jóváhagyott szolgáltatások, így például a regisztrációs és szállás költségek képezik a BI által elfogadott pályázati támogatás tárgyát, egyéb, a rendezvénnyel kapcsolatos költségemet a BI utólag nem téríti meg, továbbá esetleges kísérőm költségeit a BI-nek nem áll módjában fizetni vagy téríteni. Tudomásul veszem, hogy a pályázati támogatás tárgyát képező szolgáltatások beszerzését a BI bonyolítja, és ezen szolgáltatások költségeit a BI közvetlenül a rendezvényszervezőnek vagy más beszállítónak fizeti. Tudomásul veszem, hogy szállás költségtérítést kizárólag a rendezvény időtartamára, és maximum 4 csillagos kategóriáig biztosítja a BI, továbbá utazási költséget a BI nem biztosít.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázott eseményen való részvétel során az irányadó jogszabályok, szakmai elvárások és a Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe („Etikai Kódex”) figyelembevételével járok el. Tudomásom van arról, hogy az Etikai Kódex megtalálható a www.aipm.hu oldalon. Amennyiben a BI résztámogatást biztosít, a BI kérésére köteles vagyok a regisztráció igazolását bemutatni. Vállalom, hogy a pályázott esemény vége után 5 napon belül a BI számára eljuttatom a részvételi igazolás (certification) másolatát.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének Transzparencia Kódexével („Transzparencia Kódex”) összhangban, tudomásul veszem és hozzájárulásomat adom, hogy nevem, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.
Bővebb információ a Transzparencia Kódex-ről: http://igy.hu/hu/transzparencia-etika/transzparencia/t-kodex

Vállalom továbbá, hogy haladéktalanul bejelentem, ha bármely a pályázatban szereplő adat megváltozik. Aláírásommal tudomásul veszem, hogy ez pályázat, amelyet a BI saját hatáskörében bírál el, és arról egyedileg dönt. 

IV. Antikorrupciós záradék

Pályázó mindenkor köteles eleget tenni valamennyi vonatkozó jogszabálynak és előírásnak, egyebek mellett azon ország korrupcióellenes jogszabályainak, amely területén Pályázó üzleti kapcsolatba kerül a BI-vel.
Pályázó kijelenti, hogy az írásban bejelentett ilyen kapcsolatokon kívül (i) sem ő, sem közvetlen hozzátartozói (házastársa, szülei, gyermekei vagy testvérei) nem kormányzati tisztviselők, (ii) nem rendelkezik részesedéssel vagy egyébként befolyással olyan gazdasági társaságban, amely az egészségügyi tárgyú üzleti kapcsolatban áll az állammal, és (iii) kormányzati tisztviselő nem áll közvetett vagy közvetlen tulajdonosi jogviszonyban vagy egyéb szoros kapcsolatban a Pályázóval, és kormányzati tisztviselő sem jogi, sem pedig tényleges érdekeltséggel nem rendelkezik a jelen pályázat és a BI által annak alapján teljesített kifizetésekben.
Pályázó kijelenti, hogy az írásban bejelentett érdekeltségein kívül (i) nem rendelkezik olyan érdekeltséggel, amely közvetlenül vagy közvetve összeegyeztethetetlen lenne a jelen pályázat etikai előírásoknak megfelelő teljesítésével, és (ii) piaci feltételeknek megfelelően jár el minden olyan harmadik fél (így, egyebek között, kormányzati tisztviselő) tekintetében, akivel, vagy amellyel a BI részére vagy nevében üzleti kapcsolatot létesít.
Pályázó kijelenti, hogy (i) egészségügyi szakképesítéssel és szolgáltatói engedéllyel rendelkezik; (ii) megfelelő felhatalmazással rendelkezik a jelen pályázat tárgyának részvételére, és részvételének semmiféle akadálya nem áll fenn; (iii) bűncselekményben, így csalás, vesztegetés vagy egyéb jogellenes és erkölcsileg elítélendő magatartással összefüggő bűncselekményben nem találták és nem vallotta magát bűnösnek; (iv) legjobb tudomása szerint jelenleg nem áll ilyen ügyben hatósági eljárás alatt; és (v) nem minősül olyan természetes vagy jogi személynek, aki vagy amely kizárás, tilalom, felfüggesztés, vagy egyéb okból nem vehet részt kormányzati programokban, illetve nem folyik ellene ilyen eljárás.
A BI a jelen támogatástól azonnali hatállyal írásban elállhat, ha Pályázó nem tesz eleget a kötelezettségeinek a jelen szakaszban foglaltak szerint. A pályázat ezen előírása alapján történő elállás esetén Pályázó az elállásra való hivatkozással semmiféle kártérítési követeléssel nem élhet a BI felé. Amennyiben a magyar jogszabályok alapján a pályázattól való elállás esetén kártérítést kell fizetni Pályázó részére, úgy a jelen pályázat aláírásával Pályázó kifejezetten vállalja, hogy az ilyen kártérítést – az magyar jogszabályok által lehetővé tett mértékben – elengedi vagy visszafizeti a BI részére.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

A Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe tisztelettel felkéri az alábbi kérdések megválaszolására annak érdekében, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy az Ön által nyújtott szolgáltatás nem összeférhetetlen a Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe működésével.

• Bizottsági tagságok (amennyiben releváns):

• Üzleti érdekeltség - kérjük sorolja fel valamennyi egészségüggyel kapcsolatos olyan üzleti érdekeltségét, amely működése során kapcsolatban áll valamely kormányzati szervvel vagy nemzeti egészségügyi hatósággal (nem tartozik ide a nyilvánosan működő társaságban meglevő, kevesebb mint 0,1% üzleti tulajdonrész):    

(A „kormányzati tisztviselő” meghatározást ld. a csillaggal jelölt szakaszban)

*Kormányzati tisztviselő:

  • Valamely állam, kormányzati szerv, hatóság vagy szervezet tisztviselője, illetve alkalmazottja;
  • Valamely állam, kormányzati szerv, hatóság vagy szervezet nevében vagy javára hivatalos minőségben eljáró személy;
  • Részben vagy egészben állami tulajdonban lévő vállalat tisztviselője vagy alkalmazottja;
  • Egy nemzetközi szervezet (pl. Világbank vagy ENSZ) tisztviselője vagy alkalmazottja;
  • Egy politikai párt tisztviselője vagy alkalmazottja, vagy bárki, aki egy politikai pártot hivatalos minőségben képvisel; illetve
  • Politikai tisztségre jelölt személy.

Egészségügyi szakember, ha hivatalos kormányzati megbízatást tölt be, beleértve:

  • Eü. szakember, aki hivatalos döntéshozó szerepet tölt be;
  • Eü. szakember, aki jogosult hatósági eljárást végezni, kormányzati jóváhagyást vagy jogosultságot adni, és/vagy
  • Eü. szakember, aki időszakosan vagy állandó jelleggel helyi/regionális vagy országos hatóság vagy annak képviselete vagy nemzetek feletti szervek számára végez feladatokat.

Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy jelen nyilatkozat során megadott adataimat a Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., "Adatkezelő") az általam nyújtandó szolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony esetleges létesítéséhez előzetesen szükséges összeférhetetlenség felmérése és kizárásának igazolása, valamint ügyfélkapcsolat céljából a felmérés elvégzéséhez, illetve az általam nyújtott szolgáltatással kapcsolatosan létrejövő szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt követően további 5 évig vagy hozzájárulásom visszavonásáig kezelje. Tudomásul vettem az Adatkezelő azon tájékoztatását, hogy amennyiben a felmérést követően a szolgáltatásommal kapcsolatosan nem jön létre az Adatkezelővel szerződéses jogviszony, az Adatkezelő a jelen nyilatkozatot haladéktalanul megsemmisíti, illetve amennyiben a szerződés megkötésre kerül, úgy a jelen nyilatkozat az Adatkezelővel kötött szerződés mellékletét képezi. Tudomásul vettem, hogy az adatkezelés időtartama alatt az adataim kezeléséről ingyenesen tájékoztatást kérhetek, kérhetem adataim helyesbítését és törlését a Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe székhelyére címzett levélben; az Adatkezelőnél tiltakozhatom személyes adataim kezelése ellen, panaszt nyújthatok be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint jogaim megsértése esetén a lakóhelyem vagy szokásos tartózkodási helyem szerint illetékes bírósághoz fordulhatok. Az ügyben a bíróság soron kívül jár el. A fenti adataimnak ezen Tájékoztató szerinti feltételekkel történő kezeléséhez hozzájárulok.